Giới thiệu Hội đồng Đại học Đà Nẵng

 

Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 29 thành viên được công nhận theo Quyết định số 996/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm thành viên trong và ngoài ĐHĐN:

+ Thành viên trong ĐHĐN gồm: Bí thư Đảng ủy ĐHĐN, Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học tại ĐHĐN; Chủ tịch Hội đồng trường hoặc Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, đại diện giảng viên, viên chức và người lao động của ĐHĐN do Hội nghị đại biểu của ĐHĐN bầu;

+ Thành viên ngoài ĐHĐN chiếm tỷ lệ tối thiểu 30% tổng số thành viên Hội đồng ĐHĐN, bao gồm: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành viên ngoài ĐHĐN do Hội nghị đại biểu của ĐHĐN bầu bao gồm nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động.

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN:

Quyết định số 996/QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2021 công nhận Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026.

  Danh sách thành viên Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định số 998/QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2021 công nhận Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026.

Print
1539 Rate this article:
5.0