Nghị quyết của Hội đồng Đại học Đà Nẵng

NỘI DUNG TRÍCH YẾU
SỐ VĂN BẢN
NGÀY BAN HÀNH
NỘI DUNG
NĂM
Nghị quyết Thống nhất chủ trương mở ngành Kỹ thuật xây dựng, trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 11/NQ-HĐĐH 16/02/2023 Xem tại đây 2023
Nghị quyết Thống nhất chủ trương mở ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo, trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 10/NQ-HĐĐH 16/02/2023 Xem tại đây 2023
Nghị quyết Thống nhất chủ trương mở ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học, trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 09/NQ-HĐĐH 16/02/2023 Xem tại đây 2023
Nghị quyết Thống nhất chủ trương mở ngành Công nghệ Truyền thông, trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn 08/NQ-HĐĐH 16/02/2023 Xem tại đây 2023
Nghị quyết Thống nhất chủ trương mở ngành Marketing, trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn 07/NQ-HĐĐH 16/02/2023 Xem tại đây 2023
Nghị quyết Thống nhất chủ trương mở ngành An toàn thông tin, trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn 06/NQ-HĐĐH 16/02/2023 Xem tại đây 2023
Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong công tác quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng cho các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng 04/NQ-HĐĐH 18/01/2023 Xem tại đây 2023
Về việc ban hành Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng 03/NQ-HĐĐH 18/01/2023 Xem tại đây 2023
Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng 02/NQ-HĐĐH 18/01/2023 Xem tại đây 2023
NQ v/v thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng ĐHĐN 72/NQ-HĐĐH 30/12/2022 Xem tại đây 2022
NQ v/v công nhận PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa (2020-2025) 70/NQ-HĐĐH 30/12/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết v/v thông qua phương án tự chủ tài chính của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025  64/NQ-HĐĐH 23/11/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết v/v công nhận thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020-2025 (Nguyễn Thị Hoài Thương) 63/NQ-HĐĐH 23/11/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020-2025 (Nguyễn Thị Minh Thảo) 62/NQ-HĐĐH 23/11/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết v/v công nhận thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ 2020-2025 (Phạm Thị Thùy Dương) 61/NQ-HĐĐH 23/11/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ 2020-2025 (Nguyễn Bảo Long) 60/NQ-HĐĐH 23/11/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết v/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đối với PGS.TS. Phan Cao Thọ cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định 59/NQ-HĐĐH 23/11/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết v/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa đối với PGS.TS. Đoàn Quang Vinh cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định 58/NQ-HĐĐH 23/11/2022 Xem tại đây 2022
NQ vv thống nhất xếp loại chất lượng đv Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN 56/NQ-HĐĐH 12/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ vv thống nhất xếp loại chất lượng đv Giám đốc ĐHĐN 55/NQ-HĐĐH 12/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023 của ĐHĐN 54/NQ-HĐĐH 12/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 của ĐHĐN 53/NQ-HĐĐH 12/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ vv công nhận thành viên HĐT Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 (Võ Nguyễn Thị Minh Hiếu) 52/NQ-HĐĐH 06/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ vv miễn nhiệm thành viên HĐT Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 (Lê Thị Nga) 51/NQ-HĐĐH 06/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ vv công nhận thành viên HĐT Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn nhiệm kỳ 2020-2025 (Lê Hà Như Thảo) 50/NQ-HĐĐH 06/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ vv miễn nhiệm thành viên HĐT Trường ĐHCNTT & TT Việt-Hàn nhiệm kỳ 2020-2025 (Trần Thị Kim Oanh) 49/NQ-HĐĐH 06/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ vv công nhận thành viên HĐT Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn nhiệm kỳ 2020-2025 (Nguyễn Đức Mạnh) 48/NQ-HĐĐH 06/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ vv miễn nhiệm thành viên HĐT Trường ĐHCNTT & TT Việt-Hàn nhiệm kỳ 2020-2025 (Lê Ngọc Quang) 47/NQ-HĐĐH 06/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ vv công nhận thành viên HĐT Trường ĐHBK nhiệm kỳ 2020-2025 (Trần Đình Khôi Quốc) 46/NQ-HĐĐH 06/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ vv miễn nhiệm thành viên HĐT Trường ĐHBK nhiệm kỳ 2020-2025 (Ngô Văn Dưỡng) 45/NQ-HĐĐH 06/10/2022 Xem tại đây 2022
NQ Về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh tên đề án thành lập Trường ĐH Quốc tế trên cơ sở phát triển VNUK thành Trường ĐH Việt-Anh trên cơ sở phát triển VNUK 41/NQ-HĐĐH 12/9/2022 Xem tại đây 2022
NQ vv đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá của Thường trực Hội đồng ĐHĐN năm học 2021-2022 39/NQ-HĐĐH 08/8/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết về việc công nhận thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025
36/NQ-HĐĐH
05/7/2022
2022
Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025
35/NQ-HĐĐH
05/7/2022
2022
Nghị quyết thống nhất chủ trương giới thiệu ông Trần Kiêm Phú, sinh viên lớp YK19B, Khoa Y-Dược, ĐHĐN làm thành viên đại diện người học của Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế cho bà Lý Trần Hà Ny
34/NQ-HĐĐH
05/7/2022
2022
Nghị quyết thống nhất chủ trương miễn nhiệm thành viên Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Lý Trần Hà Ny
33/NQ-HĐĐH 05/7/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết về việc ban hành danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức Đại học Đà Nẵng
32/NQ-HĐĐH 05/7/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết thông qua báo cáo rà soát phương án tự chủ tài chính của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025
31/NQ-HĐĐH 05/7/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính và quyết toán kinh phí năm 2021 của Đại học Đà Nẵng
30/NQ-HĐĐH 05/7/2022 Xem tại đây 2022
Thành lập Đoàn Giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản tại Đại học Đà Nẵng 23/NQ-HĐĐH 08/04/2022 Xem tại đây 2022
Thành lập Đoàn Giám sát công tác quản lý đào tạo và đảm bảo chất lượng của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh và Khoa GDTC 22/NQ-HĐĐH 08/04/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết thông qua định hướng phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh đại học theo nhóm ngành và lĩnh vực đào tạo của các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng 21/NQ-HĐĐH 31/3/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết thống nhất thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng 19/NQ-HĐĐH 31/3/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết thông qua chủ trương xây dựng danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức Đại học Đà Nẵng 18/NQ-HĐĐH 31/3/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết ban hành Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng 16/NQ-HĐĐH 07/3/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng 15/NQ-HĐĐH 07/3/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết tổ chức các ban của Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 14/NQ-HĐĐH 07/3/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết công nhận thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế (bà Nguyễn Thị Thanh Bích 11/NQ-HĐĐH 18/02/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế (bà Phạm Bùi Cẩm Tú) 10/NQ-HĐĐH 18/02/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng ĐHĐN 08/NQ-HĐĐH 28/01/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết thống nhất chủ trương sáp nhập Khoa Đào tạo Quốc tế, ĐHĐN vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh 07/NQ-HĐĐH 24/01/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết thông qua Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của ĐHĐN 06/NQ-HĐĐH 24/01/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết thông qua kế hoạch hoạt động tổng thể và kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2022 Tiểu dự án 1 05/NQ-HĐĐH 24/01/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập Ban Quản lý dự án ODA - ĐHĐN 04/NQ-HĐĐH 24/01/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022 của ĐHĐN 03/NQ-HĐĐH 24/01/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết thông qua phương án tự chủ tài chính của ĐHĐN giai đoạn 2022-2026 02/NQ-HĐĐH 24/01/2022 Xem tại đây 2022
Nghị quyết về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của ĐHĐN 14/NQ-HĐĐH 24/9/2021 Xem tại đây 2021
Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng 13/NQ-HĐĐH 09/7/2021 Xem tại đây 2021
Nghị quyết về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chủ tịch Hội đồng trường các trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021 12/NQ-HĐĐH 12/8/2021 Xem tại đây 2021
Nghị quyết về việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên tại các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng ở học kỳ I năm học 2021-2022 11/NQ-HĐĐH 02/8/2021 Xem tại đây 2021
Nghị quyết về việc sử dung tài sản công vào mục đích cho thuê tại khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Đà Nẵng 10/NQ-HĐĐH 14/7/2021 Xem tại đây 2021
Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng 08/NQ-HĐĐH 12/7/2021 Xem tại đây 2021
Nghị quyết phiên họp thứ ba của Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026  (ngày 01/7/2021) 07/NQ-HĐĐH 06/7/2021 Xem tại đây 2021
Nghị quyết ban hành Quy chế tài chính ĐHĐN 05/NQ-HĐĐH 22/4/2021 Xem tại đây 2021
Nghị quyết Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026 phiên họp thứ 2 ngày 15/4/2021 04/NQ-HĐĐH 22/4/2021 Xem tại đây 2021

 

Print
4083 Rate this article:
1.5
Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ 10

30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Phiên thứ 10 với sự chủ trì của TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng và sự tham dự của toàn thể các thành viên Hội đồng.

Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ 9

23/11/2022

Ngày 22/11/2022, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Phiên thứ 9 với sự chủ trì của TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng và sự tham dự của toàn thể các thành viên Hội đồng.

Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ 8

06/10/2022

Ngày 05/10/2022, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Phiên thứ 8 với sự chủ trì của TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng và sự tham dự của toàn thể các thành viên Hội đồng. 

Hội đồng Đại học Đà Nẵng họp Phiên thứ 7 nhiệm kỳ 2021-2026

01/07/2022

Ngày 30/6/2022, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Phiên thứ 7 với sự tham dự của toàn thể các thành viên Hội đồng. TS. Phan Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN chủ trì Phiên họp. 

Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ 6

15/05/2022

Ngày 30/03/2022, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 vừa họp Phiên thứ 6 với sự tham dự của toàn thể các thành viên Hội đồng.

1234