Thông báo góp ý Dự thảo (lần 2) Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Đề án 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

29/11/2021

Đại học Đà Nẵng thông báo góp ý Dự thảo (lần 2) Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Đề án 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Xem dưới đây).

Thời gian tiếp nhận góp ý: Từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 05/12/2021.

 Nơi nhận góp ý: Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN (Email: nthuong@ac.udn.vn).

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

 

In
177 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI