THÔNG TIN CÔNG KHAI TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Một số thông tin công khai năm học 2019 - 2020

+ Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019 - 2020 (chờ cập nhật)

+ Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2019 - 2020

+ Công khai cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

+ Công khai tài chính năm học 2019 - 2020

+ Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2019 - 2020

Một số thông tin công khai năm học 2018 - 2019

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018 - 2019

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018 - 2019

Công khai cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019

Công khai tài chính năm học 2018 - 2019

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2018 - 2019

Một số thông tin công khai năm học 2017 - 2018

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2017 - 2018

Công khai cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018

Công khai tài chính năm học 2017 - 2018

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2017 - 2018

Một số thông tin công khai năm học 2016 - 2017

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2016 - 2017

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2016 - 2017

Công khai cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017

+ Công khai tài chính năm học 2016 - 2017

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2016 - 2017

Một số thông tin công khai năm học 2015 - 2016

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2015 - 2016

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2015 - 2016

Công khai cơ sở vật chất năm học 2015 - 2016

Công khai tài chính năm học 2015 - 2016

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2015 - 2016

Một số thông tin công khai năm học 2014 - 2015 (Biểu mẫu tổng hợp)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2014 - 2015

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2014 - 2015

Công khai cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015

Công khai tài chính năm học 2014 - 2015

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2014 - 2015

Một số thông tin công khai năm học 2013 - 2014 (Biểu mẫu tổng hợp)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2013 - 2014

Công khai cơ sở vật chất năm học 2013 - 2014

Công khai tài chính năm học 2013 - 2014

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2013 - 2014

Một số thông tin công khai năm học 2012 - 2013

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012 - 2013

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2012 - 2013

Công khai cơ sở vật chất năm học 2012 - 2013

Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2012 - 2013

Công khai tài chính năm học 2012 - 2013

In
6883 Đánh giá bài viết:
2.5