Số liệu thống kê

Đại học Đà Nẵng hiện có 2.327 cán bộ, công chức viên chức và người lao động (CBVC), trong đó cán bộ giảng dạy là 1.467 người, chiếm tỷ lệ 63,04%. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của ĐHĐN không ngừng tăng lên qua các giai đoạn phát triển, hiện nay ĐHĐN có 08 Giáo sư (GS), 107 Phó Giáo sư (PGS) và 541 Tiến sĩ (TS), 1.097 thạc sĩ (ThS). Giảng viên có trình độ TS trở lên chiếm tỷ lệ hơn 36.33%, có đơn vị chiếm tỷ lệ rất cao như Trường ĐH Bách khoa trên 56.95%, trường Đại học Kinh tế trên 35.62%, trường Đại học Sư phạm trên 40.17%. Trong số 541 TS kể trên, có hơn 400 người là những nhà khoa học trẻ được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng ở các nước công nghiệp phát triển. Đây là nguồn lực quan trọng để khẳng định học hiệu của ĐHĐN. Trong những năm gần đây, mỗi năm, trung bình ĐHĐN có thêm khoảng 50 TS mới. (số liệu được tính đến tháng 01/2020).

STT Tên đơn vị Tổng số Nữ Chia theo CDNN Chia theo trình độ đào tạo
(giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp) TSKH và Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Khác
GS PGS GCCC GVC GV Tỉ lệ % Nữ Tổng Số GV Tỉ lệ % Tổng Số GV Tỉ lệ % Tổng Số GV Tỉ lệ %
1 Trường Đại học Bách khoa 553 199 3 43 46 100 352 63.65% 95 224 222 63.07% 167 126 35.8% 111 4 1.14% 4 47
2 Trường Đại học Kinh tế 397 227 4 19 25 56 281 70.78% 153 111 110 39.15% 194 171 60.85% 59 0 0% 3 30
3 Trường Đại học Sư phạm 332 187 0 12 12 72 235 70.78% 132 102 102 43.4% 160 133 56.6% 45 0 0% 3 22
4 Trường Đại học Ngoại ngữ 301 240 0 8 8 25 208 69.1% 175 36 35 16.83% 202 171 82.21% 50 2 0.96% 0 13
5 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 217 91 0 3 3 28 135 62.21% 52 40 38 28.15% 110 92 68.15% 43 3 2.22% 0 24
6 Trường Đại học Công nghệ Thông tin Và Truyền thông Việt - Hàn 235 134 0 2 2 4 129 54.89% 73 35 34 26.36% 117 90 69.77% 45 3 2.33% 3 35
7 Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum 81 57 0 0 0 1 52 64.2% 37 4 4 7.69% 51 43 82.69% 24 5 9.62% 0 2
8 Khoa Y - Dược ĐHĐN 79 44 0 1 1 1 52 65.82% 29 10 10 19.23% 29 25 48.08% 33 17 32.69% 2 5
9 Cơ quan ĐHĐN 220 90 1 11 12 19 76 34.55% 13 30 30 39.47% 85 37 48.68% 87 9 11.84% 0 18
10 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 39 22 0 0 0 1 24 61.54% 15 8 8 33.33% 21 16 66.67% 7 0 0% 0 3
11 Viện DNIIT 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
12 Trung tâm Nghiên cứu quản lý rủi ro và khoa học an toàn 1 0 0 0 0 0 1 100% 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
13 Trung tâm Nhật Bản 1 0 0 0 0 0 1 100% 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
14 Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến ĐHĐN 1 0 0 1 1 0 1 100% 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
  Tổng 2457 1291 8 100 110 307 1547 62.96% 774 603 596 38.53% 1136 904 58.44% 504 43 2.78% 15 199

Tính đến tháng 12/2020

1. Trường Đại học Bách khoa

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6. Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn

7. Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

8. Khoa Y - Dược ĐHĐN

9. Cơ quan ĐHĐN

10. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

11. Viện DNIIT

12. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

13. Trung tâm Nghiên cứu quản lý rủi ro và khoa học an toàn

14. Trung tâm Kỹ thuật thiết kế tiên tiến

In
4870 Đánh giá bài viết:
4.3