Trung tâm trực thuộc

STT Trung tâm Chức vụ Họ và tên Quyết định
1 Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Giám đốc Trung tâm Lê Thành Bắc (kiêm nhiệm) 4015/QĐ - ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hữu Hiển 2990/QĐ - ĐHĐN
Nguyễn Phi Hùng 289/QĐ - ĐHĐN
2 Trung tâm Phát triển Phần mềm Giám đốc Trung tâm Trịnh Công Duy 4479/QĐ - ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hà Huy Cường 1729/QĐ - ĐHĐN
3 Trung tâm Thông tin - Học liệu và Truyền thông Giám đốc Trung tâm Huỳnh Minh Sơn 302/QĐ - ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Lê Thị Thanh Nhàn 3592/QĐ - ĐHĐN
4 Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Giám đốc Trung tâm    
Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Quang Giao (phụ trách) 4086/QĐ - ĐHĐN
5
Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp Giám đốc Trung tâm Nguyễn Lê Hùng (kiêm nhiệm) 1183/QĐ -ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Tấn Hưng 4052/QĐ - ĐHĐN
6 Trung tâm Nhật Bản Giám đốc Trung tâm Hoàng Hải 2681/QĐ - ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm    
7 Trung tâm Nghiên cứu QLRR&KHAT Giám đốc Trung tâm Lê Anh Tuấn 303/QĐ - ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hồng Ngọc (kiêm nhiệm) 4094/QĐ - ĐHĐN
8 Trung tâm Y khoa Phó Giám đốc Trung tâm Lê Viết Nho (phụ trách) 920/QĐ - ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm
Lê Kim Trọng 4115/QĐ - ĐHĐN
9 Trung tâm Thể thao Giám đốc Trung tâm Võ Đình Hợp (kiêm nhiệm) 02/QĐ - ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Trần Văn Huệ 5456/QĐ - ĐHĐN
In
15615 Đánh giá bài viết:
5.0