THÔNG TIN BA CÔNG KHAI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NĂM HỌC 2019 - 2020

1.  Trường Đại học Bách khoa

2.  Trường Đại học Kinh tế

3.  Trường Đại học Sư phạm

4.  Trường Đại học Ngoại ngữ

5.  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6.  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

7.  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

8. Khoa Y Dược

NĂM HỌC 2018 - 2019

1.  Trường Đại học Bách khoa

2.  Trường Đại học Kinh tế

3.  Trường Đại học Sư phạm

4.  Trường Đại học Ngoại ngữ

5.  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6.  Trường  Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

7.  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

8.  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

9.   Khoa CNTT và Truyền thông

10. Khoa Y Dược

NĂM HỌC 2017 - 2018

1.  Trường Đại học Bách khoa

2.  Trường Đại học Kinh tế

3.  Trường Đại học Sư phạm

4.  Trường Đại học Ngoại ngữ

5.  Trường Cao đẳng Công nghệ

6.  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

7.  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

8.  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

NĂM HỌC 2016 - 2017

1.  Trường Đại học Bách khoa

2.  Trường Đại học Kinh tế

3.  Trường Đại học Sư phạm

4.  Trường Đại học Ngoại ngữ

5.  Trường Cao đẳng Công nghệ

6.  Trường  Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

7.  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

8.  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

NĂM HỌC 2015 - 2016

1.  Trường Đại học Bách khoa

2.  Trường Đại học Kinh tế

3.  Trường Đại học Sư phạm

4.  Trường Đại học Ngoại ngữ

5.  Trường Cao đẳng Công nghệ

6.  Trường  Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

7.  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

8.  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

9.   Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

NĂM HỌC 2014 - 2015

1.  Trường Đại học Bách khoa

2.  Trường Đại học Kinh tế

3.  Trường Đại học Sư phạm

4.  Trường Đại học Ngoại ngữ

5.  Trường Cao đẳng Công nghệ

6.  Trường  Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

7.  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

8.  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

NĂM HỌC 2013 - 2014

1.  Trường Đại học Bách khoa

2.  Trường Đại học Kinh tế

3.  Trường Đại học Sư phạm

4.  Trường Đại học Ngoại ngữ

5.  Trường Cao đẳng Công nghệ

6.  Trường  Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

7.  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

8.  Trung tâm Phát triển Phần mềm

9.  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

NĂM HỌC 2012 - 2013

1.  Trường Đại học Bách khoa

2.  Trường Đại học Kinh tế

3.  Trường Đại học Sư phạm

4.  Trường Đại học Ngoại ngữ

5.  Trường Cao đẳng Công nghệ

6.  Trường  Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

7.  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

8.  Trung tâm Phát triển Phần mềm

9.   Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

In
5101 Đánh giá bài viết:
4.0