LIÊN KẾT KHÁC

[KHẨN] V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

29/01/2021

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, Công văn số 488/UBND-SYT ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn, ĐHĐN yêu cầu các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc (sau đây gọi tắt là đơn vị) thực hiện nghiêm túc các nội dung

Phòng, chống dịch Covid-19

123