Ba công khai

15/02/2012

 

THÔNG TIN CÔNG KHAI TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


 

Một số thông tin công khai năm học 2018 - 2019

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018 - 2019

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018 - 2019

Công khai cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019

Công khai tài chính năm học 2018 - 2019

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2018 - 2019

 

Một số thông tin công khai năm học 2017 - 2018

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2017 - 2018

Công khai cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018

Công khai tài chính năm học 2017 - 2018

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2017 - 2018

 

Một số thông tin công khai năm học 2016 - 2017

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2016 - 2017

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2016 - 2017

Công khai cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017

+ Công khai tài chính năm học 2016 - 2017

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2016 - 2017

 

Một số thông tin công khai năm học 2015 - 2016

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2015 - 2016

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2015 - 2016

Công khai cơ sở vật chất năm học 2015 - 2016

Công khai tài chính năm học 2015 - 2016

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2015 - 2016

 

Một số thông tin công khai năm học 2014 - 2015 (Biểu mẫu tổng hợp)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2014 - 2015

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2014 - 2015

Công khai cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015

Công khai tài chính năm học 2014 - 2015

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2014 - 2015

 

Một số thông tin công khai năm học 2013 - 2014 (Biểu mẫu tổng hợp)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2013 - 2014

Công khai cơ sở vật chất năm học 2013 - 2014

Công khai tài chính năm học 2013 - 2014

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2013 - 2014

 

Một số thông tin công khai năm học 2012 - 2013

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012 - 2013

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2012 - 2013

Công khai cơ sở vật chất năm học 2012 - 2013

Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2012 - 2013

Công khai tài chính năm học 2012 - 2013

 
In
544 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI