Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2023

11/01/2023

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ năm 2023. 

Kính mời xem Thông báo số 05/TB-SKHCN dưới đây. 

Tin Ban KHCN&Môi trường ĐHĐN 

In
2042 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI