Thông báo Đề xuất dự án thuộc "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025", thực hiện từ năm 2023

12/07/2022

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo Đề xuất dự án thuộc "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025", thực hiện từ năm 2023. 

Kính mời xem Thông báo 926/TB-SKHCN dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
171 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI