Thông báo góp ý Dự thảo hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động của ĐHĐN

28/12/2021

Thực hiện Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Ngày 26/11/2021, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có Công văn số 4048/ĐHĐN-TCCB gửi các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN đề nghị góp ý kiến dự thảo Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đơn vị, viên chức và người lao động của ĐHĐN (lần 1).

Đến ngày 16/12/2021, Ban Tổ chức Cán bộ đã nhận được các góp ý của 06 trường đại học thành viên, một số đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN. Ban Tổ chức Cán bộ tổng hợp, tiếp thu, giải trình và xây dựng Dự thảo lần 2.

ĐHĐN thông báo đến các đơn vị, toàn thể viên chức, người lao động của ĐHĐN để góp ý kiến cho Dự thảo dưới đây. 

Mọi ý kiến góp ý (nếu có), vui lòng gửi về Ban Tổ chức Cán bộ bằng văn bản trước ngày 10/01/2022.

Trân trọng./.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
544 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI