Thông báo góp ý Dự thảo Quy định quản lý đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức của ĐHĐN

07/06/2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo Công văn số 2021/ĐHĐN-TCCB về việc góp ý Dự thảo Quy định quản lý đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức của ĐHĐN như các file đính kèm dưới đây. 

Trân trọng./. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

In
149 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI