Thông báo Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHĐN đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở ĐHĐN năm 2022

18/05/2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Thực hiện Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư năm 2022;

Hội đồng khoa học và đào tạo (HĐ KH&ĐT) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức lấy ý kiến đề cử các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở (HĐGSCS) ĐHĐN năm 2022.

Dựa vào các ý kiến đề cử, HĐ KH&ĐT ĐHĐN xin thông báo danh sách đề cử thành viên tham gia HĐGSCS ĐHĐN năm 2022 như trong bảng sau.


Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHĐN 

In
272 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI