Thông báo về việc công khai danh sách đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN năm học 2021-2022

05/08/2022

Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) Thông báo về việc công khai danh sách đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN năm học 2021-2022. 

Xem Thông báo số 34/TCCB dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
49 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI