Thông báo về việc đề nghị góp ý Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

03/01/2023

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc đề nghị góp ý Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kính mời xem Công văn số 5242/ĐHĐN-TCCB và dự thảo dưới đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
2170 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI