Ngân sách Trung ương bố trí 90% vốn để triển khai Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng

11/07/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng các dự án thành phần thuộc Dự án “Phát triển các đại học Quốc gia Việt Nam”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), trong đó có Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc”. 


Giám đốc ĐHĐN họp trực tuyến với Giám đốc 

Quốc gia WB về Dự án xây dựng hạ tầng

kỹ thuật và các công trình cấp thiết 

Theo Nghị quyết số 70/NQ-CP, Chính phủ đồng ý cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng của các dự án thành phần thuộc Dự án “Phát triển các đại học Quốc gia Việt Nam” gồm: Dự án “Phát triển các đại học Quốc gia Việt Nam-Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội”; Dự án “Phát triển các đại học Quốc gia Việt Nam-Tiểu dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”; Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) theo tỷ lệ ngân sách Trung ương cấp phát 90%. 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng tự bố trí 10% từ nguồn thu hợp pháp của các đại học.

Giám đốc ĐHĐN họp trực tuyến với WB  

về vốn ODA cho Dự án Khu đô thị ĐH

(tháng 12/2020)

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán về sự chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và giải trình; sự phù hợp với khả năng cân đối tài chính và quy định pháp luật trong việc bố trí vốn đối ứng từ nguồn thu hợp pháp cho dự án thành phần theo quy định. Đồng thời căn cứ quy định pháp luật hiện hành và quyết định của các cấp có thẩm quyền về đầu tư công, các cơ quan chủ quản đăng ký nhu cầu và bố trí kế hoạch đầu tư công các nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 cho dự án thành phần của mình.

Theo Báo Đà Nẵng 

 

In
1283 Đánh giá bài viết:
4.8

BÀI VIẾT MỚI