Thông báo Công văn số 2626/ĐHĐN-HSSV về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Đại học Đà Nẵng thông báo Công văn số 2626/ĐHĐN-HSSV về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Xem Công văn số 2626/ĐHĐN-HSSV dưới đây.

Tin Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ĐHĐN

In
4205 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về