Thông báo về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên ĐHĐN

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo Công văn số 4055/ĐHĐN-HSSV ngày 26/11/2021 về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên ĐHĐN trên cơ sở các quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phương án đề xuất của các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc, ý kiến thông nhất của các thành viên trong Ban chỉ đạo. 

Xem Công văn số 4055/ĐHĐN-HSSV dưới đây

Tin Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN 

In
5207 Đánh giá bài viết:
4.5

Tài liệu để tải về