Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2023-2025

31/01/2023

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2023-2025.

Kính mời xem Thông báo số 02/TB-HTQT dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
950 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI