LIÊN KẾT KHÁC

Thống kê công bố quốc tế 2021

30/12/2021

Công bố quốc tế

Thống kê công bố quốc tế năm 2020

07/01/2021

Công bố quốc tế

Thống kê công bố quốc tế năm 2019

12/03/2020

Trong năm 2019, cán bộ Đại học Đà Nẵng đã công bố 255 bài báo thuộc danh mục WoS, 71 bài báo SCOPUS, 124 bài báo tạp chí quốc tế, 378 bài báo tạp chí trong nước và 502 bài báo kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước.

Công bố quốc tế

Thống kê công bố quốc tế năm 2018

17/01/2020

Trong năm 2018, cán bộ ĐHĐN đã công bố 134 bài báo thuộc danh mục WoS, 37 bài báo SCOPUS, 185 bài báo tạp chí quốc tế, 592 bài báo tạp chí trong nước và 368 bài báo kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước.

Công bố quốc tế