Bộ GD&ĐT & Các bộ, ngành Trung ương

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
http://moet.gov.vn/

1.1 Kính mời Xem các Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật tại đây: https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/default.aspx

1.2 Kính mời Xem các Văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật tại đây: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/default.aspx

2. Bộ Khoa học Công nghệ
https://www.most.gov.vn/vn/Pages/Index.aspx
3. Bộ Xây dựng
https://www.xaydung.gov.vn/
4. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội     
http://quochoi.vn/uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/
5. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam
http://vusta.vn/
6. Báo Giáo dục và Thời đại
https://giaoducthoidai.vn/
In
8088 Đánh giá bài viết:
5.0