Bản tin-Newsletter Kết nối & Phát triển số 1-2024

Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin Kết nối & Phát triển-Newsletter UD số 1-2024.

Kính mời xem Bản tin tại đây. 

Bản tin-Newsletter Kết nối & Phát triển số 4-2023

Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin Kết nối & Phát triển-Newsletter UD số 3-2023.

Kính mời xem Bản tin tại đây. 

Bản tin-Newsletter Kết nối & Phát triển số 3-2023

Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin Kết nối & Phát triển-Newsletter UD số 3-2023.

Kính mời xem Bản tin tại đây. 

Bản tin-Newsletter Kết nối & Phát triển số 2-2023

Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin Kết nối & Phát triển-Newsletter UD số 2-2023.

Kính mời xem Bản tin tại đây. 

Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 1-2023

Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 1-2023.

Kính mời xem tại đây. 

123456