Infographic: 10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2023

31/12/2023

Top sự kiện, dấu ấn nổi bật ĐHĐN thường niên

10 dấu ấn, sự kiện nổi bật Đại học Đà Nẵng năm 2023

30/12/2023

Top sự kiện, dấu ấn nổi bật ĐHĐN thường niên

Video: 10 dấu ấn, sự kiện nổi bật Đại học Đà Nẵng năm 2022

02/01/2023

Top sự kiện, dấu ấn nổi bật ĐHĐN thường niên

10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2022

31/12/2022

Top sự kiện, dấu ấn nổi bật ĐHĐN thường niên

Infographic: 10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2022

31/12/2022

Top sự kiện, dấu ấn nổi bật ĐHĐN thường niên

10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2021

01/01/2022

Top sự kiện, dấu ấn nổi bật ĐHĐN thường niên

10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2020

07/01/2021

Top sự kiện, dấu ấn nổi bật ĐHĐN thường niên

10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2019

29/12/2019

Top sự kiện, dấu ấn nổi bật ĐHĐN thường niên

Những dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2018

11/01/2019

Top sự kiện, dấu ấn nổi bật ĐHĐN thường niên

Những dấu ấn nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2017

12/01/2018

Top sự kiện, dấu ấn nổi bật ĐHĐN thường niên