Báo cáo thường niên (phiên bản truyền thông) năm 2023

Nhằm giới thiệu những kết quả, dấu ấn nổi bật của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trong năm 2023, định hướng phát triển năm 2024, chào mừng Kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển ĐHĐN (1994-2024), đồng thời tăng cường thông tin, truyền thông và quảng bá học hiệu, gắn kết với cộng đồng, ĐHĐN trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên ĐHĐN-2023 (Annual Report UD-2023), phiên bản truyền thông.

Báo cáo thường niên (phiên bản truyền thông) năm 2022

Nhằm giới thiệu những kết quả, dấu ấn nổi bật của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trong năm 2022 qua đó tăng cường thông tin, truyền thông và quảng bá học hiệu, gắn kết với cộng đồng, ĐHĐN trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên ĐHĐN-2022 (Annual Report UD-2022) phiên bản truyền thông.

Báo cáo thường niên (phiên bản truyền thông) năm 2021

Nhằm giới thiệu những kết quả, dấu ấn nổi bật của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trong năm 2021 qua đó tăng cường thông tin truyền thông, quảng bá học hiệu, gắn kết với cộng đồng, nâng cao chất lượng về mọi mặt vì mục tiêu phát triển bền vững, ĐHĐN trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên-2021 (Annual Report UD-2021) phiên bản truyền thông.

Báo cáo thường niên (phiên bản truyền thông) năm 2020

Nhằm giới thiệu những kết quả, dấu ấn nổi bật của ĐHĐN trong năm 2020, tăng cường thông tin truyền thông, quảng bá học hiệu, gắn kết với cộng đồng, nâng cao chất lượng về mọi mặt vì mục tiêu phát triển bền vững, Đại học Đà Nẵng trân trọng phát hành, giới thiệu Báo cáo thường niên-2020 (phiên bản truyền thông, Annual Report UD-2020).

Báo cáo thường niên (phiên bản truyền thông) năm 2019

Những dấu ấn, sự kiện nổi bật của ĐHĐN trong năm qua được thể hiện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực như sau...

Báo cáo thường niên (phiên bản truyền thông) năm 2018

Đại học Đà Nẵng có sứ mạng mang đến cơ hội và môi trường học tập, sáng tạo lý tưởng góp phần tạo ra động lực phát triển bền vững kinh tế xã hội cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Báo cáo thường niên (phiên bản truyền thông) năm 2017

Năm 2017 là năm thứ hai Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI

Báo cáo thường niên (phiên bản truyền thông) năm 2016

Năm 2016 là năm đầu tiên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI,